רשימת מאמרים בנושא מדיניות ומנהל ציבורי


מדיניות ומינהל ציבורי - MA


פרטי קריאה:

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

מדיניות ציבורית: רקע

 נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. ,עמ' 11-50.

גל נור, יצחק. (2007). מינהל ציבורי בישראל: התפתחות, מבנה, תפקוד ורפורמות, ירושלים: הוצאת אקדמון, עמ' 10-32.

ובר, מקס. (1973). "הבירוקרטיה ", בתוך: מ. ליסק (עורך). סוגיות בסוציולוגיה: מבנה וריבוד חברתי, תל-אביב: עם עובד, עמ' - 247-249.

Dye, T. (2005). Understanding Public Policy, 11th Edition, Upper Saddle River: Prentice Hall, Chapters 1-3.

Shafritz, Jay M. and Borick, Cristopher P. (2008)Introducing Public Policy, New York: Pearson Longman, Pp. 1-8, 23-62

כשלי שוק

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 54-63.

דוד דרי, (1996). יסודות המנהל הציבורי. (יחידה 2) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 9 - 47.

Weimer, David and Vining, Aidan. (2004). Policy Analysis: Concepts and Practices, 4th-ed (New Jersey: Prentice -Hall), Ch. 5, Pp. 71-113.

 כשלי ממשל

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 63-118.

 הגישה המוסדית

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 38-149.

עיצוב, יישום והערכה

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 357-404.

Nachmias, D. and Arbel-Ganz, O. (2006). Policy Implementation in Israel: The Loss of Governmental Capacity, International Journal of Public Administration, No. 29, pp. 679-699.

 מדיניות ציבורית ומשבר המשילות

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 324-351.

נחמיאס, דוד. (2004). משילות השלטון המקומי בישראל, הרצליה: המרכז הבינתחומי.

Nachmias, D. and Sened, I. (2001). “Governance and Public Policy”, Israel Affairs, Vol. 7, Issue. 4, pp. 3-18

דפוסי היענות

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 444-454.

מדיניות בריאות

Dye, T. (2005). Understanding Public Policy, 11th Edition, Upper Saddle River: Prentice Hall, Chapters 6

צ'רניחובסקי, דב. (2010). "מערכת הבריאות", בתוך: דן בן דוד (עורך). דו"ח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2009, ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' 281-318.

מדיניות חינוך

התוכנית הלאומית לחינוך. (2005). כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, ירושלים: עמ' 11-35, 45-70, 229-237.

Sunderman, G. Orfield, G. (2006).” Reforms and State Administrative Response”, Harvard Educational Review, Vol. 76, No. 4, p. 526-727.

רפורמות במנהל הציבורי

גל-נור, י. רוזנבלום, ד. יראוני, א. (1999). "רפורמה במנהל הממשלתי בישראל ", בתוך: נחמיאס, ד. ומנחם, ג (עורכים), המדיניות הציבורית בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 117-157.

דין וחשבון: הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה, (דו"ח קוברסקי), ירושלים, 1989.

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.